Příspěvky

Číslo účtu: 22535831/0100
Variabilní symbol: vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: emailová adresa, na kterou bude zaslán členský průkaz a doklad o zaplacení k vytištění (poté průkazku řádně podepište)

Důležité
V případě potřeby sdělení dalších informací prosím využijte kontaktní email omsprerov@seznam.cz nebo telefonní číslo do kanceláře +420 703 346 211.

Vyplňujte, prosím, všechny náležitosti platby. Jinak nebude možné platbu dohledat.

Členství v ČMMJ je jednotné a je řízeno zpravidla dle místa pobytu člena nebo podle jeho zájmů. Člen prokazuje své členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS. Řádné členství vzniká rozhodnutím o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.

Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vede v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.